Sobota, 19 stycznia 2019r.

Imieniny: Henryka, Mariusza, Marty

  • DOŁĄCZ DO NAS:

Strona główna / Miasto / Możesz wymienić ogrzewanie na ekologiczne

Miasto

Możesz wymienić ogrzewanie na ekologiczne

Foto: pixabay

Miasto rozpoczyna   nabór wniosków o udzielenie dotacji na wymianę ogrzewania opartego na paliwie węglowym. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadanie w roku 2018 to 200 000 zł. Nabór trwa od 1 lutego do 31 lipca tego roku.

Wszystkie osoby chcące skorzystać z dotacji są zobowiązane w tym terminie  złożyć wniosek zgodnie z obowiązującym wzorem.

– Wniosek o udzielenie dotacji składa się:  pisemnie osobiście lub działając przez ustanowionego pełnomocnika w przypadku wskazania pełnomocnika, należy przedłożyć pełnomocnictwo w formie pisemnej oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, brat, siostra lub małżonek, pełnomocnictwo jest zwolnione z opłaty skarbowej), w Urzędzie Miasta na Stanowisku Obsługi Interesantów, ul. Wojska Polskiego 1/5,72-600 Świnoujście, za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miasta Świnoujście – informuje Robert Karelus rzecznik prezydenta Świnoujścia.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie następujących dokumentów (bądź oryginały dokumentów okazać w chwili składania wniosku):

1. dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub nieruchomości
o charakterze mieszkalnym;
2. protokół odbioru instalacji grzewczej (o ile przepisy tego wymagają);
3. umowę z dostawcą medium grzewczego ( o ile przepisy tego wymagają);
4. dokumenty świadczące o poniesionych kosztach takie jak rachunki, faktury VAT,
z potwierdzeniem ich zapłaty. W przypadku braku wyraźnie określonego zakresu kosztu kwalifikowanego na w/w dokumentach finansowych, należy dodatkowo dołączyć kosztorys powykonawczy;
5. w uzasadnionych przypadkach wymagane są także inne dokumenty, konieczne do ustalenia stanu faktycznego, takie jak np.: opinia kominiarska, pozwolenie na budowę instalacji gazowej wraz
z projektem;
6. dokument stwierdzający demontaż i przekazanie starego źródła ciepła do likwidacji, wystawiony przez uprawnionego przedsiębiorcę.

Warunkiem ubiegania się o dotację jest wymiana źródeł ciepła, która polega na trwałej likwidacji systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym i wykonaniu ekologicznego systemu ogrzewania, takiego jak: podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie gazowe, elektryczne lub wykorzystujące odnawialne źródło energii.

Dotacja będzie udzielana w wysokości 50 % poniesionych kosztów kwalifikowanych, określonych na podstawie przedłożonych przez Beneficjenta faktur VAT lub rachunków wraz z potwierdzeniem ich zapłaty, jednak nie więcej niż 10.000 zł na jeden lokal mieszkalny lub nieruchomość o charakterze mieszkalnym.

Dotacja przekazywana jest w formie zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z realizacją zadania po jego zakończeniu.

Wniosek można pobrać z oficjalnej strony Urzędu Miasta Świnoujście: www.swinoujscie.pl

Autor: BIK UM Świnoujście
comments powered by Disqus