Czwartek, 18 października 2018r.

Imieniny: Juliana, Lukasza

  • DOŁĄCZ DO NAS:

Strona główna / Rozmaitości / Świadczenie pielęgnacyjne dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Świadczenie pielęgnacyjne dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych

Foto: klimkin / pixabay

Osoby rezygnujące z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność sprawowania opieki nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi, zainteresowane ubieganiem się o świadczenie pielęgnacyjne, zapraszamy do kontaktu z pracownikami Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu pod nr tel. 91 32-25-480, 91 32-25-466 lub osobiście w siedzibie MOPR przy ul. Dąbrowskiego 4 pokój nr 216 i 215 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Jednocześnie informujemy, że świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

1) matce albo ojcu,

2) opiekunowi faktycznemu dziecka,

3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Osobom, o których mowa w pkt 4, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

3) nie ma osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Autor: MOPR Świnoujście
comments powered by Disqus