Niedziela, 12 lipca 2020r.

Imieniny: Jana, Brunona, Bonifacego

  • DOŁĄCZ DO NAS:

Strona główna / Rozmaitości / Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Prawo

Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Foto: arch.

Prawomocny wyrok karny skazujący na karę bezwzględnego pozbawienia wolności nie zawsze musi wiązać się z koniecznością niezwłocznego odbycia tej kary. Instytucją pozwalającą niejako „przesunąć” odbycie tej kary w czasie – w przypadku spełnienia określonych w kodeksie karnym wykonawczym warunków – jest instytucja odroczenia wykonania kary. Kodeks ten wyróżnia sytuację obligatoryjnego odroczenia wykonania kary (sąd „musi” odroczyć wykonanie kary) oraz fakultatywnego odroczenia wykonania kary (sąd „może” odroczyć wykonanie kary).

Przesłanką obligatoryjną odroczenia wykonania kary jest sytuacja, w której skazany znajduje się w stanie powodującym, że jego umieszczenie w izolacji penitencjarnej mogłoby spowodować dla jego zdrowia niebezpieczeństwo, które ma charakter poważny lub też nawet mogłoby zagrozić jego życiu (tzw. ciężka choroba umożliwiająca wykonywanie kary) lub też cierpi na chorobę psychiczną uniemożliwiającej wykonywanie tej kary. Celem stwierdzenia tej przesłanki, zasadnym wydaje się powołanie przez sąd orzekający biegłego określonej specjalności. Odroczenie wykonania kary winno w tych okolicznościach nastąpić do czasu aż przeszkoda uniemożliwiająca jej wykonanie ustanie, tj. stan zdrowia skazanego poprawi się na tyle, że kara będzie mogła być wykonywana.

Z kolei przesłanek fakultatywnych odroczenia wykonania kary jest kilka. I tak możliwość wystąpienia po stronie rodziny skazanego lub samego skazanego – na skutek natychmiastowego wykonania kary – zbyt ciężkich skutków, stanowi sytuację, w której sąd może skorzystać z dobrodziejstwa odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności. Jako na przykład takiej sytuacji można wskazać konieczność dokończenia przez skazanego pewnego (niezbyt długiego) okresu nauki (np. krótki okres do zakończenia studiów) czy też konieczność opieki nad członkiem rodziny, gdy nie ma jakiejkolwiek innej możliwości, aby zapewnić jej opiekę osób trzech oraz osoba ta wymaga takiej opieki.

Odroczenie wykonania kary w takiej sytuacji może nastąpić na okres do roku. Wniosek o odroczenie - w tych okolicznościach (jak i we wszystkich innych) - może złożyć skazany osobiście, jak i za pośrednictwem ustanowionego obrońcy, którym może być, na przykład adwokat żukowo - niezależnie od siedziby tego adwokata. Pozostałe przypadki fakultatywnego odroczenia wykonania kary wiążą się z ciążą lub koniecznością opieki nad dzieckiem przez skazanego (nawet na okres do 3 lat po jego urodzeniu) czy też z „przeludnieniem” jednostek penitencjarnych – w tym wypadku możliwość skorzystania z odroczenia wykonania kary nie dotyczy sprawców niektórych przestępstw lub skazanych w określonych warunkach. Udzielając skazanemu odroczenia wykonania kary, sąd ten może nałożyć też na skazanego określone obowiązki.

Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności jest sąd, który wydał orzeczenie, w którym została orzeczona kara, której wniosek dotyczy. Wniosek ten podlega stosownej opłacie. Samo złożenie tego wniosku nie wstrzymuje z urzędu wykonania kary pozbawienia wolności. Wniosek rozpoznawany jest na posiedzeniu, o którym sąd powinien zawiadomić skazanego oraz jego obrońcę, o ile takowy został ustanowiony. Od postanowienia zapadłego w pierwszej instancji, stronom przysługuje prawo wniesienia zażalenia.

Autor: red.
comments powered by Disqus